taishoji 2017

novembre 2016 + chanowa

gennaio 2017

gennaio 2017 + chanowa

febbraio 2017

febbraio 2017 + chanowa

marzo 2017
aprile 2017
aprile 2017 + chanowa
maggio 2017
maggio  2017 + chanowa
giugno 2017
giugno 2017 +chanowa
luglio 2017
settembre 2017
novembre 2017
ottobre 2017

dicembre 2017