eventi

kanmikissa "natsu"  7/2018

+ INDUBITABLY 2016
+ Xiaoman Shanghai 2016
+INDUBITABLY 2017
+ MORIS 2017
+foodremedies 2017
+ Takashi  Tsurumi , kafekosen 2017
+ café de hanae 2018
+kafekosen, Takashi Tsurumi 2018

+ MORIS 2018
+ FLAVÉDO 2018

+ Tsurumi Takashi, Fumiko Shirota 2018
Kuruminoki "Saezuri" 2018
"wild berry jam"+Hijiri Kojima 2018
+ INDUBITABLY + Takashi Tsurumi 2018